Sdružení ambulantních poskytovatelů oční chirurgie

Rozvíjíme oční chirurgii, vytváříme vhodné podmínky pro výkon ambulantních poskytovatelů oční chirurgie a hájíme jejich profesní zájmy.
PharmDr. Michal Krejsta, MBA

Generální ředitel Lexum a.s., Cornea Lexum s.r.o., Předseda představenstva SAPOCH z.s

O NÁS


Dne 6. prosince 2019 byl založen spolek „Sdružení ambulantních poskytovatelů oční chirurgie, z.s.“ (SAPOCH). Hlavním posláním spolku je sdružovat poskytovatele oční chirurgie s cílem vytvářet vhodné podmínky pro výkon jejich povolání a hájit jejich profesní zájmy.

„Spolek bude samozřejmě usilovat o účast v dohodovacích řízeních se zdravotními pojišťovnami a bude prosazovat účast zástupců SAPOCH při jednáních týkajících se koncepce a zajištění péče v oboru ambulantní oční chirurgie. V neposlední řadě bude k činnostem spolku patřit zvyšování odborné a etické úrovně s důrazem na růst kvality poskytované zdravotní péče a vzdělávání poskytovatelů péče v tomto oboru,“ uvádí předseda představenstva spolku PharmDr. Michal Krejsta, MBA ze společnosti Cornea Lexum s.r.o.

Důležitou součástí aktivit je spoluúčast na přípravě a tvorbě diagnostických a léčebných standardů pro primární péči, stejně jako zastupování členů spolku ve vztahu k orgánům veřejné správy a institucím v ČR i cizině. Při plnění našich cílů úzce spolupracujeme s odbornými společnostmi, vzdělávacími institucemi i zahraničními partnerskými organizacemi.

Spolek SAPOCH hájí zájmy svých členů a zastupuje je v dohodovacích a výběrových řízeních dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, při smírčích řízeních mezi poskytovateli oční chirurgie a zdravotními pojišťovnami i při dalších záležitostech, které souvisejí s profesní činností poskytovatelů oční chirurgie. Spolek spolupracuje nejen se zdravotními pojišťovnami a Ministerstvem zdravotnictví ČR, ale také s Poslaneckou sněmovnou, Senátem Parlamentu ČR, Ministerstvem financí ČR a dalšími správními orgány.

„Členství ve spolku SAPOCH, který je neziskovou profesní organizací, je dobrovolné a vzniká rozhodnutím představenstva spolku o přijetí člena. Od členů spolku, kterými mohou být právnické i fyzické osoby, očekáváme, že budou dle svých schopností a možností přispívat k naplňování cílů spolku,“ uvádí předsedkyně dozorčí rady Ing. Anna Šínová z TANA oční klinika s.r.o.